3/2020 – Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 18 marca 2020 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2019.

Zarząd Spółki postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu rekomendację wypłaty dywidendy w wysokości 0,33 zł na jedną akcję, tj. łącznie kwotę 10.744.800 zł.

Rekomendacja Zarządu Spółki zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za rok 2019 oraz wypłaty dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Spółki.

Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 1/2020 wyniki finansowe Rawlplug S.A. zostaną opublikowane w dniu 20 marca 2020 roku.

Go to top