3/2005 – Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Koelner SA informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 11.01.2005 r. dokonała wyboru firmy HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Składowa 4 wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 238 na biegłego rewidenta, audytora sprawozdań finansowych Spółki. Wybrany audytor przeprowadzi:
1. badanie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Koelner S.A. za rok 2004;
2. badanie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Koelner za rok 2004;
3. przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Koelner S.A. za I półrocze 2005;
4. przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Koelner za I półrocze 2005;
5. badanie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Koelner S.A. za rok 2005;
6. badanie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Koelner za rok 2005.
Koelner SA korzystała wcześniej z usług HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. w następującym zakresie:
– badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 1.01.-31.12.2003 r. oraz, na potrzeby prospektu emisyjnego:
– wyrażenie opinii o prawidłowości, rzetelności i jasności skonsolidowanego sprawozdania finansowego Koelner SA za okres 1.01.-31.12.2003 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Koelner SA za okres 1.01.-31.12.2003 r., 1.01.-31.12.2002 r., 1.01.-31.12.2001 r. oraz o tym, że porównywalne dane finansowe są sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia o prospekcie,
– przygotowanie skonsolidowanego bilansu pro forma, rachunku zysków i strat pro forma, rachunku przepływów pieniężnych pro forma za okres 1.01-31.12.2003 r.
Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 28 RO – wybór biegłego rewidenta

Go to top