29/2019 – Rejestracja połączenia Rawlplug S.A. ze spółką zależną Koelner – Inwestycje Budowlane sp. z o.o.

Zarząd RAWLPLUG S.A. (dalej „Emitent”), na podstawie art. 17 ust. 1 MAR informuje, że w dniu 31 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu połączenia Emitenta ze spółką zależną Koelner – Inwestycje Budowlane sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Połączenie nastąpiło w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Koelner – Inwestycje Budowlane sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na jej jedynego wspólnika tj. Emitenta w sposób określony w art. 515 § 1 KSH na zasadach określonych w Planie połączenia z dnia 16 października 2019 r. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Koelner – Inwestycje Budowlane sp. z o.o. w sprawie połączenia Emitenta z Koelner – Inwestycje Budowlane sp. z o.o. zostały podjęte w dniu 22 listopada 2019 r.

Z dniem wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Emitent wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Koelner – Inwestycje Budowlane sp. z o.o.
O wszelkich kwestiach związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Emitenta ze spółką Koelner – Inwestycje Budowlane sp. z o.o., Emitent informował dotychczas w raportach bieżących o numerach: 22, 23, 24, 25 i 26/2019.

Połączenie, o którym mowa powyżej jest kolejnym etapem realizowanej przez Emitenta strategii, która m.in. zakłada uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz wyeliminowanie zbędnych procesów. Takie działania zdaniem Emitenta przyniosą szereg korzyści operacyjnych i oszczędności finansowych, co przełoży się na wzrost efektywności funkcjonowania Grupy.

Go to top