28/2020 – Uchwały Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z dnia 30.10.2020 r.

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał wraz z wynikami głosowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu dzisiejszym, tj. 30 października 2020 r. we Wrocławiu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie zostały podjęte i nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6 – 9 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 października 2020 r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

Go to top