28/2009 – Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

Zarząd KOELNER SA informuje, że w dniu 29 grudnia 2009 r. – w wykonaniu postanowień wielostronnej przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 25.08.2009 r. o której emitent informował w raporcie bieżącym nr 19/2009 z dnia 25.08.2009 r. – pomiędzy FARMLORD Trading Limited z siedzibą na Cyprze będącą spółką w 100% zależną od Koelner SA oraz Doradus Holdings Limited spółką prawa cypryjskiego z siedzibą w Limassol (Cypr) zawarta została przyrzeczona umowa sprzedaży, na mocy której FARMLORD Trading Ltd sprzedała wszystkie posiadane udziały spółki Stoneshore Consultants Limited, spółki prawa cypryjskiego z siedzibą w Thasou (Cypr) – tj. 3000 zwyczajnych udziałów o wartości nominalnej 1 EUR każdy, o łącznej wartości nominalnej EUR 3.000, stanowiących 100% udział w kapitale zakładowym spółki – na rzecz spółki Doradus Holdings Ltd za cenę 86.715.000,00 PLN.
Spółka Stoneshore Consultants Ltd jest właścicielem 1.744.621 akcji w kapitale zakładowym Śrubex, o wartości nominalnej 2,41 PLN każda, stanowiących łącznie 97,027% kapitału zakładowego Śrubex oraz uprawniających do 97,027% głosów na walnym zgromadzeniu Śrubex.
Umowa nie przewiduje zapisów dotyczących kar umownych.
Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, że wartość przedmiotu umowy sprzedaży zawartej przez spółkę zależną od emitenta przekracza 10% kapitałów własnych emitenta.

Go to top