27/2018 – Rejestracja połączenia spółek zależnych od Emitenta

Zarząd Rawlplug S.A. („Emitent”), informuje, że w dniu 31 grudnia 2018 r. powziął informację iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego dokonał w dniu 31 grudnia 2018 rejestracji połączenia spółek zależnych od Emitenta, tj. Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej ze spółką Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, na zasadach określonych w planie połączenia z dnia 31 sierpnia 2018 r.

W wyniku przeprowadzonego połączenia nastąpiło wykreślenie Spółki Przejmowanej (Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o.) i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.).

W wyniku połączenia obu spółek, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej został podwyższony o kwotę 104 527 250,00 zł (słownie: sto cztery miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) tj. do kwoty 391 245 250,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), poprzez wydanie Emitentowi 2.090.545 (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści pięć) nowoutworzonych udziałów Spółki Przejmującej o wartości 50 złotych każdy udział, co wynika z obliczeń przy użyciu Parytetu Wymiany określonym w Planie Połączenia.

Celem połączenia jest uproszczenie struktur Grupy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w Polsce, oraz uzyskanie efektów synergii operacyjnej i kosztowej. Planowane połączenie jest kolejnym etapem realizowanej strategii, zakładającej konsolidację funkcji spółek z Grupy i doprowadzi do uproszczenia struktury organizacyjnej oraz wyeliminowania zbędnych procesów.

Przewiduje się, że połączenie przyniesie szereg korzyści operacyjnych i oszczędności finansowych, w tym: umocnienie pozycji rynkowej i finansowej poprzez powstanie silnego podmiotu gospodarczego, zapewnienie konsolidacji składników majątku łączących się Spółek oraz uproszczenie struktury organizacyjnej i sposobu działania Grupy, a co za tym idzie zwiększenie efektywności jej funkcjonowania, uproszczenie przepływów, redukcję ilości dokumentów, a także eliminację wzajemnych rozliczeń łączących się Spółek. Korzyścią będą również oszczędności finansowe w obszarze administracyjnym i organizacyjnym.

O kwestiach związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia spółek zależnych, Emitent informował dotychczas w raporcie bieżącym nr 20/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Go to top