27/2010 – Zawiadomienie o przekształceniu Arka BZ WBK Funduszy Inwestycyjnych Otwartych w subfundusz

Zarząd KOELNER SA informuje, że w dniu 16 grudnia 2010 roku Spółka otrzymała od BZ WBK AIB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej zwanego Towarzystwem), działającego w imieniu Arka BZ WBK FIO (dalej zwanego Funduszem) zawiadomienie, że w dniu 26 listopada 2010 roku nastąpiło przekształcenie następujących funduszy:

– Arka BZ WBK Akcji FIO,
– Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO,
– Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO,
– Arka BZ WBK Zrównoważony FIO,
– Arka BZ WBK Energii FIO,
– Arka BZ WBK Obligacji FIO,
– Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO,

w subfundusze Funduszu Arka BZ WBK FIO. Fundusz stał się posiadaczem akcji zapewniających więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu KOELNER SA. Fundusz powstał w dniu przekształcenia w związku z czym nie posiadał akcji Spółki przed tym dniem. W dniu 26 listopada 2010 roku w posiadaniu Funduszu znajdowało się łącznie 2.577.985 akcji, co stanowi 7,92% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 2.577.985 głosów, co stanowiło 7,92% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu KOELNER SA. Akcje posiadane przez przekształcone fundusze w dniu przekształcenia weszły w skład aktywów Funduszu. Ponadto Towarzystwo poinformowało, iż w trybie określonym w art. 46 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku – o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146 poz. 1546 ze zm.), zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Funduszy spółce BZ WBK AIB Asset Management S.A., na której również ciąży obowiązek informacyjny związany z posiadaniem akcji Spółki, o których mowa w zawiadomieniu.

Go to top