27/2009 – Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

Zarząd KOELNER SA informuje, że w dniu 29 grudnia 2009 r. – w wykonaniu postanowień wielostronnej przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 25.08.2009 r., o której emitent informował w raporcie bieżącym nr 19/2009 z dnia 25.08.2009 r. – pomiędzy SPV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie będącą spółką w 100% zależną od Śrubex SA (spółki w 100% zależnej od Koelner SA) oraz FARMLORD Trading Limited z siedzibą na Cyprze będącą spółką w 100% zależną od Koelner SA, zawarta została przyrzeczona umowa sprzedaży, na mocy której SPV1 Sp. z o.o. sprzedała wszystkie posiadane udziały spółki Meadowfolk Holdings Limited z siedzibą na Cyprze – tj. 3000 zwyczajnych udziałów o wartości nominalnej 1 EUR każdy, o łącznej wartości nominalnej EUR 3.000, stanowiących 100% udział w kapitale zakładowym spółki – na rzecz spółki FARMLORD Trading Limited za cenę 84.035.000,00 PLN.
Spółka Meadowfolk Holdings Limited jest właścicielem 5.000 udziałów w Spółce Koelner Łańcuckiej Fabryce Śrub Sp. z o.o. („ŁFŚ Koelner”), o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każdy, stanowiących łącznie 100% kapitału zakładowego ŁFŚ Koelner oraz uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. W efekcie opisanej transakcji ŁFŚ Koelner pozostaje spółką pośrednio zależną od Koelner SA.
Umowa nie przewiduje zapisów dotyczących kar umownych.
Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, że wartość przedmiotu umowy sprzedaży zawartej przez spółkę zależną od emitenta przekracza 10% kapitałów własnych emitenta.

Go to top