26/2018 – Planowane nabycie udziałów w spółce zależnej oraz połączenie spółki zależnej z Emitentem

Zarząd Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, iż w styczniu 2019 r. planowane jest zawarcie umowy pomiędzy Emitentem a dotychczasowym udziałowcem spółki zależnej Koelner Centrum sp. z o.o. w Pabianicach (Spółka”), na mocy której Emitent nabędzie 49% udziałów w Spółce, co stanowi 245 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 245.000,00 zł. Cena nabycia za udziały nie przekroczy kwoty 1.600.000,00 zł. Finansowanie nabycia udziałów nastąpi ze środków własnych. W wyniku transakcji Emitent stanie się właścicielem 100% udziałów w kapitale zakładowym wspominanej Spółki.

W kolejnym etapie Zarząd Emitenta planuje przeprowadzić proces połączenia ww. spółek poprzez przejęcie w trybie przepisów kodeksu spółek handlowych. W wyniku połączenia Emitent jako spółka przejmująca przejmie Koelner Centrum sp. z o.o. jako spółkę przejmowaną. Planowany termin połączenia spółek to przełom I i II kwartału 2019 roku. Cała dotychczasowa działalność handlowa na terenie województwa łódzkiego prowadzona dotychczas przez Koelner Centrum sp. z o.o. zostanie przejęta przez spółkę zależną od Emitenta – Koelner Polska Sp. z o.o. z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Planowane połączenie spółek Rawlplug S.A. i Koelner Centrum sp. z o.o. to kolejny etap uproszczenia struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A., które przełoży się na wzrost efektywności działalności handlowej w Polsce. Emitent uznaje, że nabycie udziałów w Spółce jest istotne z punktu widzenia perspektyw rozwoju na rynku, na którym działa Emitent.

Go to top