26/2017 – Powołanie członków do Rady Nadzorczej Rawlplug S.A.

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14.12.2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało na Członków Rady Nadzorczej Spółki Panów Janusza Pajkę oraz Włodzimierza Frankowicza.
Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu dzisiejszym, tj. 14.12.2017 r. powołała Panów Janusza Pajkę oraz Włodzimierza Frankowicza na Członków Komitetu Audytu Spółki.

Janusz Pajka
Wykształcenie: wyższe – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (1988)
Przebieg kariery zawodowej:
05.2016 – 10.2017 – Prokurent, Dyrektor Inwestycyjny LFI Sp. z o.o. Sp.k.
03.2016 – 05.2017 – Członek Zarządu LFI Sp. z o.o.
06.2015 – 05.2017 – Członek Zarządu LFI Inwestycje Rolne Sp. z o.o.
06.2014 – 04.2016 – Prokurent LOOK Finansowanie Inwestycji Łukasiewicz i Wspólnicy Sp.j.
06.2013 – 05.2017 – Członek Rady Nadzorczej Rawlplug S.A.
05.2004 – 06.2014 – Prezes Zarządu LOOK Finansowanie Inwestycji S.A.
06.2004 – 08.2005 – Przewodniczący Rady Banku EUROBANK S.A.
06.2003 – 05.2004 – Vice Prezes Zarządu EUROBANK S.A.
12.2003 – 05.2004 – dyrektor Pionu Zarządzania Aktywami Look Finansowanie Inwestycji S.A .
06.2002 – 12.2002 – dyrektor Pionu Zarządzania Aktywami Lukas S.A. Oddział ds. Inwestycji Kapitałowych
12.1999 – 08.2002 – dyrektor Departamentu Skarbu w Lukas Banku S.A., członek komitetu ALCO
12.1999 – 08.2002 – dyrektor Departamentu Skarbu w Lukas S.A.,
07.1998 – 12.1999 – gł. specjalista ds. inwestycji kapit. Lukas Banku S.A.
06.1993 – 12.1999 – gł. specjalista ds. inwestycji kapit. w firmie Towarzystwo Finansowe S.A., a następnie w S.L. S.A. i Lukas S.A.
08.1992 – 01.1993 – specjalista ds. rynku kapitałowego w Gospodarczym Banku Południowo Zachodnim S.A. we Wrocławiu
09.1990 – 07.1992 – inspektor kredytowy, organizator biura maklerskiego specjalista d/s papierów wartościowych w Banku Handlowo Kredytowym S.A. w Katowicach.
Doświadczenie zawodowe:
Pan Janusz Pajka ma szerokie doświadczenie w zarządzaniu i koordynacji pracami banku oraz w organizowaniu i zarządzaniu pracami departamentu skarbu w bankach. Ma również doświadczenie w negocjacjach z kontrahentami (umowy emisyjne papierów dłużnych), w projektowaniu i obsłudze instrumentów finansowych (rozliczenia międzybankowe, sprzedaż wierzytelności, sekurytyzacja). Brał również udział w kierowanie pracami z zakresu analiz związanych z ryzykiem stopy procentowej oraz ryzykiem płynności. Był również bezpośrednio zaangażowany przy organizacji transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji EUROBANK S.A.
Działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Dane Pana Janusza Pajki nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

Włodzimierz Frankowicz
Wykształcenie: wyższe – Wyższa Szkoła Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej, kierunek Organizacja Przetwarzania Danych (1971).
Przebieg kariery zawodowej:
1990 – 2016 – właściciel i zarządzający w Biurze Księgowo-Rachunkowym „STORNO” spółka z o.o.
1988 – 1990 – dyrektor naczelny w zakładzie Wytwarzania Urządzeń Elektronicznych ARMATRONIC.
1984 – 1988 – członek podatkowej Komisji Odwoławczej przy Izbie Skarbowej we Wrocławiu.
1982 – 1990 – praca w zarządach przedsiębiorstw państwowych, spółdzielczych i prywatnych na stanowiskach członków zarządu, głównie jako zastępca ds. ekonomicznych (z funkcją głównego księgowego) lub prezes zarządu.
1971 – 1982 – informatyk, a następnie kierownik Zakładowego Ośrodka Informatyki Zjednoczenia „Pollena”. Pan Włodzimierz Frankowicz w trakcie swojej kariery zawodowej zasiadał również w radach nadzorczych spółek, jako członek – Bank Zachodni WBK S.A., POLAR S.A., ESKORTA Sp. z o.o., RADCOMP Sp. z o.o., ASTRA S.A. oraz jako przewodniczący – WROBIS S.A., SERWIS 2001 S.A.
Ponadto Pan Włodzimierz Frankowicz odbył liczne szkolenia i studia podyplomowe z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania.
Pan Włodzimierz Frankowicz posiada również następujące uprawnienia związane z wykonywaniem zawodu:
– Świadectwo Kwalifikacyjne Nr 2000/97 wydane przez Ministra Finansów dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe – 1997 r.
– Doradca podatkowy zgodnie z wpisem Nr 3055 na liście doradców podatkowych dokonanym przez Ministra Finansów – 1997 r.
Działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.
Dane Pana Włodzimierza Frankowicza nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.
Pan Włodzimierz Frankowicz spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej2005/162/WE dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz w art. 129 ust 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11.05.2017 r., a także dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek notowanych na GPW 2016.

Podstawa prawna szczegółowa: §5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

Go to top