26/2011 – Zawarcie umów przeniesienia zorganizowanych części przedsiębiorstw do spółki celowej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2011 z dnia 18.11.2011 r., 19/2011 z dnia 17.10.2011 r. oraz informacji zamieszczonych w raportach okresowych za II półrocze oraz za III kwartał br. odnośnie restrukturyzacji wartości intelektualnych w Grupie Koelner SA Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30.11.2011 r. nastąpiło podpisanie umów przeniesienia zorganizowanych części przedsiębiorstw (ZCP) Koelner SA, Wapienica sp. z o.o. oraz Koelner Łańcucka Fabryka Śrub sp. z o.o. na spółkę celową K-SPV 26 sp. z o.o. (Wapienica sp. z o.o., Koelner Łańcucka Fabryka Śrub sp. z o.o. oraz K-SPV 26 sp. z o.o. to spółki zależne od Koelner SA). Równocześnie, uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników K-SPV 26 sp. z o.o., nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki wynoszącego 5 tys. zł o wartość wnoszonych aportem ZCP, które wynosiły odpowiednio:

  • Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa Koelner SA – 213.537 tys. zł,
  • Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa Wapienica sp. z o.o. – 11.428 tys. zł,
  • Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa Koelner Łańcucka Fabryka Śrub sp. z o.o. – 73.176 tys. zł.

Łączna wartość wnoszonych zorganizowanych części przedsiębiorstw i jednocześnie wartość o jaką podwyższony został kapitał zakładowy K-SPV 26 sp. z o.o. to 298.141 tys. zł. Nowoutworzone udziały zostały objęte w następujący sposób:

  • Koelner SA – 4.270.740 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 213.537 tys. zł,
  • Wapienica sp. z o.o. – 228.560 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 11.428 tys. zł,
  • Koelner Łańcucka Fabryka Śrub sp. z o.o. – 1.463.520 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 73.176 tys. zł.

Głównym przedmiotem działalności K-SPV 26 sp. z o.o. będzie zarządzanie wartościami niematerialnymi na rzecz spółek wchodzących w skład Grupy Koelner SA.
Wnoszone aportem aktywa stanowią co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

Go to top