26/2005 – Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koelner SA

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koelner SA

Zarząd Koelner S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „KOELNER” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kwidzyńskiej 6 zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000033537. Zarząd „KOELNER” S.A. działając na podstawie art. 398 i art. 399 K.s.h. oraz §11 ust. 2 Statutu Spółki zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że zwołuje na dzień 28 czerwca 2005r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Baudouina de Courtenay 16 (sala konferencyjna „D” w Hotelu „Gem” ) o godz. 10.00. Porządek obrad :
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Uchwalenie Regulaminu Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KOELNER za rok obrotowy 2004.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KOELNER za rok obrotowy 2004.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004.
13. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy KOELNER w roku obrotowym 2004.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy KOELNER w roku obrotowym 2004.
15. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2004.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2004.
17. Rozpatrzenie propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2004.
18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2004.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.
20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Spółkę „Zasad Ładu Korporacyjnego”.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczebności składu Rady Nadzorczej.
24. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Niezależnych Członków Rady Nadzorczej.
25. Wolne wnioski.
26. Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki ponadto informuje, że zgodnie z treścią art. 406 §3 K.s.h. Akcjonariusze dysponujący akcjami na okaziciela dopuszczonymi do publicznego obrotu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą oni w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.08.1997r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity Dz.U. 02.49.447 z późn. zm.), wskazujące na liczbę akcji i na fakt, iż akcje te nie mogą być zbyte przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych lub ich pełnomocnicy powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniając osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów (kserokopie wyciągów z rejestrów oraz pełnomocnictw nie spełniają wymogów Walnego Zgromadzenia). Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki prosi Akcjonariuszy o przybycie na godzinę przed rozpoczęciem obrad i posiadanie dokumentów tożsamości

Go to top