25/2009 – Zawarcie znaczącej umowy nabycia oraz zbycia aktywów o znacznej wartości przez spółkę zale

Zarząd KOELNER SA („KOELNER”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał wiadomość od swojej spółki zależnej FARMLORD TRADING LIMITED z siedzibą w Nikozji na Cyprze („FARMLORD”), że w dniu 3.11 br. doszło do zawarcia przez nią umowy, której przedmiotem jest przeniesienie przez FARMLORD na rzecz w 100% zależnej od FARMLORD spółki prawa cypryjskiego STONESHORE CONSULTANTS LIMITED z siedzibą w Nikozji na Cyprze („STONESHORE”) 1.744.621 akcji zwykłych na okaziciela Łańcuckiej Fabryki Śrub w Łańcucie Śrubex SA z siedzibą w Łańcucie („ŚRUBEX”) o wartości nominalnej 2,41 PLN za jedną akcję, stanowiących 97,027% kapitału zakładowego ŚRUBEX, reprezentujących 97,027% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ŚRUBEX, w zamian za 1.000 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym STONESHORE o wartości nominalnej 1,00 EUR za jeden udział. Skutek prawny nabycia akcji ŚRUBEX przez STONESHORE (a tym samym ich zbycia przez FARMLORD) zaistnieje w dniu zapisania nabytych akcji na rachunku papierów wartościowych prowadzonym dla STONESHORE.
Zawarcie przez FARMLORD powyższej umowy ze STONESHORE związane jest z wykonaniem postanowień wielostronnej przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej przez KOELNER w dniu 25.08.2009 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19/2009 z dnia 25.08.2009 r.
Łączna wartość nominalna udziałów objętych przez FARMLORD w kapitale zakładowym STONESHORE wynosi 3.000 EUR, co stanowi 100% kapitału zakładowego oraz 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wartość akcji ŚRUBEX wniesionych przez FARMLORD tytułem wkładów niepieniężnych na poczet objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym STONESHORE wyniosła 18.358.000 EUR. Wartość ewidencyjna udziałów objętych w podwyższonym kapitale zakładowym STONESHORE wyniesie w księgach rachunkowych FARMLORD 18.358.000 EUR. Wartość ewidencyjna akcji ŚRUBEX w księgach rachunkowych FARMLORD wynosiła 18.358.000 EUR. Akcje ŚRUBEX będące przedmiotem nabycia przez STONESHORE mają charakter inwestycji długoterminowej, natomiast w przypadku FARMLORD miały charakter inwestycji krótkoterminowej. Objęte przez FARMLORD udziały w podwyższonym kapitale zakładowym STONESHORE mają charakter inwestycji krótkoterminowej. Zarówno akcje ŚRUBEX, jak i nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym STONESHORE zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, ze względu na ich wartość, przekraczającą 10% kapitałów własnych KOELNER. Przedmiotowa umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej wartość, przekraczającą 10% kapitałów własnych KOELNER.

Go to top