24/2018 – Rejestracja połączenia Rawlplug S.A. ze spółką zależną Koelner – Tworzywa Sztuczne sp. z o.o.

Zarząd RAWLPLUG S.A. (dalej „Emitent”), na podstawie art. 17 ust. 1 MAR informuje, że w dniu 31 października 2018 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu połączenia Emitenta ze spółką zależną Koelner – Tworzywa Sztuczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

Połączenie nastąpiło w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Koelner – Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na jej jedynego wspólnika tj. Emitenta w sposób określony w art. 515 § 1 KSH na zasadach określonych w Planie połączenia z dnia 29 czerwca 2018 r. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta w sprawie połączenia Emitenta z Koelner – Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. została podjęta 10 września 2018 r. Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Koelner – Tworzywa Sztuczne Spółka Sp. z o.o. z Emitentem została podjęta w dniu 10 września 2018 r.

Z dniem wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Emitent wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Koelner – Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. W wyniku połączenia Koelner – Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. została wykreślona z rejestru przedsiębiorców.

O wszelkich kwestiach związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Emitenta ze spółką Koelner – Tworzywa Sztuczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Emitent informował dotychczas w raportach bieżących o numerach: 15, 16, 19 i 21/2018.

Połączenie, o którym mowa powyżej jest etapem realizowanej strategii, zakładającej konsolidację funkcji spółek z Grupy Rawlplug S.A. (dalej: „Grupa”) i mającej na celu uproszczenie struktury organizacyjnej oraz wyeliminowanie zbędnych procesów. W rezultacie, restrukturyzacja zwiększy przejrzystość struktury Grupy dla inwestorów. Dzięki połączeniu uproszczeniu ulegną struktury w zakresie działalności produkcyjnej, co pozwoli usprawnić realizowanie tej działalności w Grupie.

Go to top