23/2020 – Decyzja Zarządu w sprawie połączenia Emitenta z podmiotem zależnym Koelner Polska sp. z o.o.

Zarząd RAWLPLUG S.A. (dalej „Emitent”), na podstawie art. 17 ust. 1 MAR informuje, że w związku z zamiarem przeprowadzenia procedury połączenia Emitenta ze spółką Koelner Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w dniu dzisiejszym, tj. 17 września 2020 r. został uzgodniony i podpisany przez Zarządy łączących się podmiotów Plan Połączenia.

Połączenie nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Koelner Polska sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, na Emitenta, jako spółkę przejmującą. Przedmiotem działalności spółki przejmowanej jest sprzedaż hurtowa oraz detaliczna wyrobów metalowych oraz materiałów budowlanych na rynku krajowym.

W związku z faktem, iż jedynym udziałowcem Koelner Polska sp. z o.o. jest spółka przejmująca, tj. Emitent, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym na podstawie art. 516 § 6 KSH, czyli bez:
1. Sporządzania sprawozdań Zarządów łączących się spółek, o których mowa w art. 501 § 1 KSH,
2. Udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH oraz
3. Poddawania Planu Połączenia badaniu przez biegłego rewidenta i sporządzania przez niego opinii z badania.

Z dniem wpisania połączenia do KRS, spółka przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców bez przeprowadzania likwidacji.

Plan Połączenia podlega ogłoszeniu poprzez udostępnienie go do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta www.rawlplug.pl oraz na stronie internetowej spółki przejmowanej www.koelnerpolska.pl

Treść uzgodnionego Planu Połączenia wraz z załącznikami znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Połączenie ww. podmiotów przyniesie szereg korzyści operacyjnych i oszczędności finansowych, w tym: umocnienie pozycji rynkowej i finansowej poprzez powstanie jednego silnego podmiotu gospodarczego, centralizację w nim funkcji dystrybucyjno-handlowych realizowanych obecnie przez dwa odrębne podmioty, zapewnienie konsolidacji składników majątku łączących się spółek oraz uproszczenie struktury organizacyjnej i sposobu działania Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. (dalej „Grupa”), a co za tym idzie zwiększenie efektywności jej funkcjonowania, uproszczenie przepływów, redukcję ilości dokumentów, a także eliminację wzajemnych rozliczeń łączących się spółek. Niekwestionowaną korzyścią będą również oszczędności finansowe w obszarze administracyjnym i organizacyjnym, w tym oszczędności związane z likwidacją obowiązków związanych z funkcjonowaniem spółki przejmowanej jako odrębnego podmiotu prawnego.

Planowana restrukturyzacja jest etapem realizowanej strategii, zakładającej konsolidację funkcji spółek z Grupy i doprowadzi do uproszczenia struktury organizacyjnej oraz wyeliminowania zbędnych procesów. W rezultacie, restrukturyzacja zwiększy przejrzystość struktury Grupy dla inwestorów. Dzięki połączeniu uproszczeniu ulegną struktury i procesy w zakresie działalności logistycznej, dystrybucyjnej i handlowej, co pozwoli usprawnić realizowanie tej działalności w Grupie z korzyścią dla klienta końcowego.

Powyższa operacja połączenia nie będzie miała wpływu na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A.

Dalsze istotne informacje na temat procesu połączenia, w tym informacje o terminie odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały o połączeniu, Emitent będzie przekazywał do wiadomości publicznej w kolejnych raportach bieżących.

Plan połączenia Rawlplug S.A. i Koelner Polska sp. z o.o. (573,6 KB)

Go to top