23/2017 – Transgraniczne połączenie Emitenta z podmiotem zależnym od Emitenta

W nawiązaniu do następujących raportów bieżących:

a) raportu bieżącego nr 20/2016 – Zamiar połączenia podmiotu zależnego od Emitenta z innym podmiotem zależnym od Emitenta oraz zamiar transgranicznego połączenia Emitenta z podmiotem zależnym od Emitenta,

b) raportu bieżącego nr 7/2017 – Zgoda rady nadzorczej na transgraniczne połączenie Emitenta z podmiotem zależnym od Emitenta,

c) raportu bieżącego nr 10/2017 – Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia RAWLPLUG S.A. wraz z projektami uchwał,

d) raportu bieżącego nr 11/2017 – Ponowne zawiadomienie akcjonariuszy Emitenta o zamiarze transgranicznego połączenia Emitenta z podmiotem zależnym od Emitenta,

Zarząd spółki pod firmą: „RAWLPLUG” Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, o kapitale zakładowym: 32.560.000,00 złotych, w całości wpłaconym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS: 0000033537, prowadzącej działalność w zakresie projektowania, wytwarzania i sprzedaży zamocowań (zwanej dalej „Emitentem”), informuje o dokonanym w dniu 11 grudnia 2017 r. transgranicznym połączeniu Emitenta z podmiotem zależnym od Emitenta, tj. ze spółką pod firmą: FARMLORD TRADING LIMITED z siedzibą w Nikozji, adres: Office 211, Mitsi Building 3, 1 Arch. Makarios III Avenue, 1065, Nikozja, Republika Cypryjska, wpisaną do rejestru spółek Republiki Cypryjskiej pod numerem: HE 252535, prowadzącą działalność holdingową (zwaną dalej „FARMLORD”).

Przedmiotowe połączenie nastąpiło w trybie art. 5161 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej „KSH”), tj. poprzez przeniesienie całego majątku FARMLORD na Emitenta, z uwzględnieniem uproszczenia  wynikającego z art. 51615 § 1 i art. 5161 w zw. z art. 516 § 6 KSH, oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

Połączenie nie wpłynie na jednostkowe ani na skonsolidowane wyniki finansowe Emitenta, a służyło wyłącznie uproszczeniu struktury Grupy Kapitałowej RAWLPLUG S.A.

Go to top