22/2020 – Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 9 września 2020 roku Spółka otrzymała od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie działającego w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych – Acer Aggressive FIZ, Quercus Absolute Return FIZ, Quercus Mulitstrategy FIZ oraz Quercus Parasolowy SFIO zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Zawiadomienie Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. art.69 ustawy o ofercie (616,8 KB)

Go to top