22/2019 – Decyzja Zarządu w sprawie połączenia Emitenta z podmiotem zależnym Koelner – Inwestycje Budowlane sp. z o.o.

Zarząd RAWLPLUG S.A. (dalej „Emitent”), na podstawie art. 17 ust. 1 MAR informuje, że w związku z zamiarem przeprowadzenia procedury połączenia Emitenta ze spółką Koelner – Inwestycje Budowlane sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w dniu dzisiejszym, tj. 16 października 2019 r. został uzgodniony i podpisany przez Zarządy łączących się podmiotów Plan Połączenia.

Połączenie nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Koelner – Inwestycje Budowlane sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, na Emitenta, jako spółkę przejmującą. Przedmiotem działalności spółki przejmowanej jest realizacja projektów inwestycyjnych zarówno w zakresie obiektów budowlanych, jak i implementacji linii technologicznych.

W związku z faktem, iż jedynym udziałowcem spółki przejmowanej Koelner – Inwestycje Budowlane sp. z o.o. jest spółka przejmująca, tj. Emitent, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym na podstawie art. 516 § 6 KSH, czyli bez:
1. Sporządzania sprawozdań Zarządów łączących się spółek, o których mowa w art. 501 § 1 KSH,
2. Udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH oraz
3. Poddawania Planu Połączenia badaniu przez biegłego rewidenta i sporządzania przez niego opinii z badania.

Z dniem wpisania połączenia do KRS, spółka przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców bez przeprowadzania likwidacji.

Plan Połączenia podlega ogłoszeniu poprzez udostępnienie go do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta www.rawlplug.pl oraz na stronie internetowej spółki przejmowanej www.koelner-inwestycje-budowlane.pl

Treść uzgodnionego Planu Połączenia wraz z załącznikami znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Planowane połączenie spółek Rawlplug S.A. i Koelner – Inwestycje Budowlane sp. z o.o. to kolejny etap uproszczenia struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A., które poprzez wyeliminowanie zbędnych procesów przyniesie szereg korzyści operacyjnych i oszczędności finansowych, co przełoży się na wzrost efektywności działania Grupy.

Dalsze istotne informacje na temat procesu połączenia, w tym informacje o terminie odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały o połączeniu, Emitent będzie przekazywał do wiadomości publicznej w kolejnych raportach bieżących.

Plan połączenia Rawlplug S.A. i Koelner – Inwestycje Budowlane sp. z o.o. (320,7 KB)-_inwestycje_budowlane_sp_z_o_o

Go to top