22/2015 – Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2015 roku

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, że w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za trzeci kwartał 2015 roku SA-QSr 3/2015 opublikowanym w dniu dzisiejszym, tj. 13.11.2015 r. nieprawidłowo zostały zaprezentowane niektóre dane w Skonsolidowanych Wybranych danych finansowych, Skonsolidowanym Sprawozdaniu ze Zmian w Kapitale Własnym  oraz Skonsolidowanym Sprawozdaniu z Przepływów Pieniężnych. Spółka w dniu dzisiejszym, tj. 13.11.2015 roku, opublikuje pełną treść skorygowanego skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2015 roku.

SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE:

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Było: 01-09.2015 w tys. zł  6 280
Było: 01-09.2015 w tys. EUR  1 510
Powinno być: 1-09.2015 w tys. zł    17 025
Powinno być: 1-09.2015 w tys. EUR    4 094

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Było: 01-09.2015 w tys. zł   7 921
Było: 01-09.2015 w tys. EUR   1 905
Powinno być: 1-09.2015 w tys. zł    (2 824)
Powinno być: 1-09.2015 w tys. EUR    (679)

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM:

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 1.07 do 30.09.2015 roku
Nieprawidłowo wklejony wiersz „Wypłata dywidendy”. Wiersz powinien zostać usunięty.

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH:

Zmiana stanu zobowiązań
Było: 07-09.2015   (14 212)
Było: 01-09.2015   (667)
Powinno być: 07-09.2015    (3 468)
Powinno być: 1-09.2015    10 077

Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej
Było: 07-09.2015   9 084
Było: 01-09.2015   8 565
Powinno być: 07-09.2015    19 829
Powinno być: 1-09.2015    19 310

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Było: 07-09.2015   8 502
Było: 01-09.2015   6 280
Powinno być: 07-09.2015   19 247
Powinno być: 1-09.2015    17 025

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej
Było: 07-09.2015   (4 329)
Było: 01-09.2015   (15 293)
Było: 07-09.2014   (5 106)
Było: 01-09.2014   (15 897)
Powinno być: 07-09.2015   (2 002)
Powinno być: 1-09.2015    (15 847)
Powinno być: 07-09.2014   (8 031)
Powinno być: 1-09.2014    (18 990)

Go to top