22/2013 – Przyjęcie programu skupu akcji własnych

Zarząd Rawlplug S.A. niniejszym przekazuje do wiadomości, iż w dniu 29 września 2013 r. podjął uchwałę dotyczącą przyjęcia programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia lub sprzedaży. Program skupu akcji własnych zostanie przeprowadzony na następujących warunkach:

1. Program skupu akcji własnych przyjęty został przez Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia kompetencyjnego wynikającego z uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabywanie przez Rawlplug S.A. akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel oraz określenia zasad nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży.

2. Zarząd Spółki jest upoważniony do nabywania akcji własnych Spółki, notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży.

3. Łączna ilość nabywanych akcji własnych nie będzie większa niż 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda.

4. Minimalna wysokość ceny za nabywane akcje będzie nie mniejsza niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za 1 (jedną) akcję, zaś łączna maksymalna wysokość ceny za nabywane akcje będzie nie większa niż 21.600.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset tysięcy złotych), tj. 12,00 zł (słownie dwanaście złotych) za 1 (jedną) akcję.

5. Spółka może nabywać akcje własne do dnia 31 maja 2015 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.

6. Akcje mogą zostać nabyte na rynku regulowanym: w trakcie sesji giełdowych i w transakcjach pozasesyjnych.

7. Zarząd nie wyklucza nabywania akcji w transakcjach pakietowych, a także w ramach publicznego wezwania na akcje Spółki.

8. Akcje Spółki nabywane będą w obrocie wtórnym na GPW w Warszawie za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu bezpośrednio na rachunek Spółki.

9. Nabycie akcji własnych, może być finansowane z kwoty, która zgodnie z art. 348 ksh może być przeznaczona do podziału, bądź z innych źródeł sfinansowania nabycia akcji własnych jeżeli Zarząd tak postanowi.

10. Dzienny wolumen nabywanych akcji nie może przekroczyć 25% średniego dziennego wolumenu obrotów akcji Spółki w miesiącu lipcu 2013 roku (średnia dzienna wielkość obrotu w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania Programu do publicznej wiadomości). W przypadku wyjątkowo niskiej płynności akcji możliwe będzie przekroczenie progu 25%, o którym mowa powyżej, pod warunkiem poinformowania o tym zamiarze Komisji Nadzoru Finansowego oraz przekazania raportu bieżącego do publicznej wiadomości oraz pod warunkiem nie przekroczenia progu 50% średniego dziennego wolumenu obrotów akcji Spółki, określonego jak powyżej.

11. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może: a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 31 maja 2015r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części.

12. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu czterech miesięcy od tego terminu, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy celem podjęcia uchwał o umorzeniu akcji własnych oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki i zmianie statutu Spółki

13. W przypadku przeznaczenia nabytych akcji do dalszej odsprzedaży, po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, Zarząd podejmie decyzje co do dalszej odsprzedaży akcji.

14. Zarząd może postanowić o zmianie zasad Programu. Informacja o zmianie zasad Programu zostaną podane do publicznej wiadomości przed wejściem ich w życie.

Go to top