22/2010 – Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki i przekroczeniu 5% w kapitale zakładowym

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Polsat, iż zarządzany przez nie Otwarty Fundusz Emerytalny Polsat przekroczył próg 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Koelner SA.
Przekroczenie progu 5% nastąpiło w wyniku zawarcia transakcji kupna 4.409 szt. akcji Koelner SA na sesji giełdowej w dniu 24.09.2010 r. (rozliczenie w dniu 29.09.2010 r.). Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 28.09.2010 r. OFE Polsat posiadał 1.627.886 szt. akcji Koelner SA co stanowiło 4,9996% kapitału zakładowego Spółki i akcje te dawały 1.627.886 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 4,9996% ogólnej liczby głosów. Po rozliczeniu wyżej wymienionych transakcji na dzień 29.09.2010 r. OFE Polsat posiada 1.632.295 szt. akcji Koelner SA, co stanowi 5,0132% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te dają 1.632.295 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 5,0132% ogólnej liczby głosów.

Go to top