20/2019 – Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Rawlplug S.A.

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 5 sierpnia 2019 r. powziął informację o rejestracji zmian w Statucie Spółki dokonanych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29 lipca 2019 r.
Zmiany zostały wprowadzone na mocy uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki. Uchwałą nr 17 ww. Zgromadzenie przyjęło również tekst jednolity Statutu Spółki.
Zarejestrowane zmiany Statutu oraz przyjęty jego tekst jednolity stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 pkt1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załącznik nr 2 Tekst jednolity Statutu Rawlplug S.A. (185,9 KB)

Załącznik nr 1 Zmiany w Statucie Rawlplug S.A. (47,8 KB)

Go to top