20/2016 – Zamiar połączenia podmiotu zależnego od Emitenta z innym podmiotem zależnym od Emitenta oraz zamiar transgranicznego połączenia Emitenta z podmiotem zależnym od Emitenta

Zarząd RAWLPLUG S.A. (dalej „Emitent”), informuje o podjęciu decyzji o zamiarze:

a)        połączenia dwóch podmiotów zależnych od Emitenta, tj. spółki prawa cypryjskiego pod firmą: FARMLORD TRADING LTD z siedzibą w Nikozji (dalej „FARMLORD”) ze spółką prawa cypryjskiego pod firmą: MEADOWFOLK HOLDINGS LTD z siedzibą w Nikozji (dalej „MEADOWFOLK”), przy czym:

1)        przedmiotowe połączenie nastąpi poprzez przejęcie MEADOWFOLK przez FARMLORD,

2)        biorąc pod uwagę, iż FARMLORD pozostaje jedynym wspólnikiem MEADOWFOLK w związku z zamierzonym połączeniem nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego FARMLORD,

3)        w wyniku przedmiotowego połączenia na FARMLORD przeniesionych zostanie 5.000 (słownie: pięć tysięcy) udziałów spółki pod firmą: KOELNER ŁAŃCUCKA FABRYKA ŚRUB Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie (dalej „KŁFŚ”),

4)        w dniu 12 października 2016 r. zgromadzenie wspólników FARMLORD oraz zgromadzenie wspólników MEADOWFOLK podjęły uchwały w przedmiocie połączenia FARMLORD i MEADOWFOLK,

b)        transgranicznego połączenia Emitenta z podmiotem zależnym od Emitenta, tj. z FARMLORD, przy czym:

1)        przedmiotowe połączenie nastąpi na podstawie art. 491 § 11 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1578; dalej „KSH”) poprzez przejęcie FARMLORD przez Emitenta, z uwzględnieniem uproszczenia, o którym mowa w art. 5031 w zw. z art. 5166 § 3 KSH, pozwalającego na odstąpienie od wymogu badania planu połączenia oraz sporządzenia opinii przez biegłego,

2)        biorąc pod uwagę, iż Emitent pozostaje jedynym wspólnikiem FARMLORD w związku z zamierzonym połączeniem nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta,

3)        w wyniku zamierzonego połączenia na Emitenta przeniesionych zostanie 5.000 (słownie: pięć tysięcy) udziałów KŁFŚ,

4)        do przedmiotowego połączenia dojdzie po przejęciu MEADOWFOLK przez FARMLORD, o którym mowa w lit. a) powyżej,

5)        plan połączenia, o którym mowa w art. 5163 KSH oraz sprawozdanie zarządu, o którym mowa w art. 5165 KSH zostaną przekazane w formie raportu bieżącego w dniu ich sporządzenia.

 

Połączenia, o których mowa w lit. a) i b) powyżej znajdują uzasadnienie, albowiem zadania związane z prowadzeniem działalności holdingowej, dla których MEADOWFOLK i FARMLORD zostały powołane, obecnie z powodzeniem mogą być realizowane przez Emitenta. W konsekwencji zasadne staje się podjęcie działań zmierzających do uproszczenia struktury grupy kapitałowej, w skład której wchodzą między innymi MEADOWFOLK, FARMLORD oraz Emitent. Zabieg ma jedynie charakter techniczny. Efektem przedmiotowego uproszczenia będzie uzyskanie efektu synergii poprzez zmniejszenie łącznych kosztów funkcjonowania przywołanych spółek, zwiększenie efektywności prowadzonej działalności oraz lepsze wykorzystanie zasobów łączących się spółek.

Go to top