20/2013 – Zawiadomienie BZ WBK Asset Management S.A. o zmianie stanu posiadania akcji RAWLPLUG S.A.

Zarząd Rawlplug  S.A. przekazuje do wiadomości zawiadomienie otrzymane od BZ WBK Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust.1 pkt 3 lit b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).  BZ WBK Asset Management S.A. zawiadamia, że w wyniku sprzedaży akcji w dniu 26 lipca 2013 r., klienci Spółki stali się posiadaczami akcji zapewniających mniej niż 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RAWLPLUG S.A.
Przed zmniejszeniem udziału, o którym mowa powyżej, klienci BZ WBK Asset Management S.A., których rachunki są objęte umowami o zarządzanie, posiadali 1.761.831 akcji RAWLPLUG S.A., co stanowiło 5,41% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 1.761.831 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 5,41% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RAWLPLUG S.A. W dniu 26 lipca 2013 r. klienci BZ WBK Asset Management S.A., których rachunki są objęte umowami o zarządzanie, posiadali łącznie 1.185.656 akcji, co stanowiło 3,64% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 1.185.656 głosów, co stanowiło 3,64% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RAWLPLUG S.A.
Ponadto BZ WBK Asset Management S.A., poinformowała, iż BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, w trybie określonym w art. 46 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. – o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których organem jest Towarzystwo (dalej: „Fundusze”) spółce BZ WBK Asset Management S.A. W związku z powyższym, w przypadku posiadania przez Fundusze akcji RAWLPLUG S.A., BZ WBK Asset Management S.A. zobowiązane jest uwzględnić je w zawiadomieniu.

Go to top