20/2004 – Podsumowanie sprzedaży akcji serii A1 i subskrypcji akcji serii B

Zgodnie z § 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 10 grudnia 2001, nr 139, poz. 1569) Zarząd Koelner S.A. informuje, iż w dniu 23 listopada 2004 roku:

  • podjął uchwałę o przydzieleniu akcji serii B,
  • otrzymał od Amicus Sp z o.o. sp. k. (wprowadzający do publicznego obrotu akcje serii A1) informację o przydzieleniu akcji serii A1.

Poniżej przedstawione są informacje dotyczące akcji poszczególnych serii:
1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 18 listopada 2004 r. Data zakończenia subskrypcji: 19 listopada 2004 r.
2. Data przydziału akcji wszystkich serii: 23 listopada 2004 r.
3. Liczba akcji objętych sprzedażą i subskrypcją: 1.200.000 serii A1 oraz 7.000.000 serii B.
4. Stopa redukcji akcji:
– w Transzy Indywidualnej: 53,82 %,
– w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: akcje przydzielono zgodnie ze złożonymi zapisami i zamówieniami.
5. Liczba akcji, na które złożono zapisy: 9.598.771 (w tym 7.000.000 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych i 2.598.771 w Transzy Detalicznej).
6. Liczba przydzielonych akcji: seria A1: 1.200.000 sztuk, seria B: 7.000.000 sztuk.
7. Ceny obejmowania akcji: seria A1: 11,00 zł, seria B: 11,00 zł.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy i zamówienia na akcje:
– w Transzy Indywidualnej: 441 zapisów,
– w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 29 zamówień i 33 zapisy.
9. Liczba osób, którym przydzielono akcje:
– w poszczególnych seriach: seria A1: 29, seria B: 474,
– w poszczególnych transzach: Transza Indywidualna: 441, Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 33.
10. Akcje żadnej serii nie zostały objęte przez subemitentów (nie było zawartych umów o subemisję).
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży: seria A1: 13.200.000 zł, seria B: 77.000.000 zł.
12. Do dnia dzisiejszego łączne koszty emisji poniesione przez Spółkę wynoszą: 730 tys. zł, z czego:
– koszty sporządzenia prospektu i doradztwa: 387 tys. zł,
– koszty promocji: 102 tys. zł,
– inne koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 241 tys. zł.
Koszty te pomniejszą kapitał zapasowy Spółki.
13. Średni koszt przeprowadzenia emisji poniesiony przez Spółkę, przypadający na jedną akcję serii B wynosi 0,10 zł.
Średni koszt przeprowadzenia Publicznej Oferty sprzedaży akcji serii A1 poniesiony przez Wprowadzającego, przypadający na jedną akcję wynosi 0,21 zł.
14. Ze względu na fakt, że nie wszystkie faktury obciążeniowe dotarły do Spółki istnieje możliwość zmiany podanych wyżej kosztów. Spółka sporządzi i przekaże raport bieżący nt. ostatecznych kosztów emisji akcji serii B po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji.

Go to top