2/2024 Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2023 roku

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, że w opublikowanym przez Spółkę w dniu 17 listopada 2023 roku skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2023 roku wystąpiła pomyłka w danych wykazanych w podrozdziale pt.: „Omówienie sytuacji finansowej. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego” w punkcie: „Przychody ze sprzedaży”. We wskazanym powyżej miejscu raportu, w tabeli pokazującej sprzedaż Spółki ze względu na kierunek sprzedaży błędnie wskazano wartości sprzedaży krajowej i eksportu w okresie styczeń – wrzesień 2023.

Prawidłowe wartości to:

dla sprzedaży krajowej: 264 164 tys. zł, natomiast dla eksportu: 652 301 tys. zł.

 

Zarząd informuje, że pozostałe dane zawarte w raporcie kwartalnym nie uległy zmianie.

Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 9 stycznia 2024 roku, przekaże do publicznej wiadomości skorygowany skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku.

Szczegółowy opis dokonanych korekt skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. obejmującego okres od 1 stycznia do 30 września 2023 roku zaprezentowano w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§ 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Opis dokonanych korekt (300KB)

Go to top