2/2023 Rekomendacja Zarządu Rawlplug S.A. co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 i wypłaty dywidendy

Rekomendacja Zarządu Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 i wypłaty dywidendy

Podstawa prawna – ART. 17 MAR

Zarząd Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 8 maja 2023 r. podjął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podział zysku netto Spółki za rok 2022 w kwocie 21 677 433,00 zł i wypłatę dywidendy.

Zgodnie z podjętą uchwałą Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 18 635 640,60 zł tj. kwotę 0,60 zł na jedną akcję. Dywidendą objętych będzie 31.059.401 akcji (tj. liczba akcji Spółki minus skupione akcje własne).

Pozostała część zysku netto za rok 2022 przeznaczona zostanie na:

– zwiększenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie 3 041 792,40 zł.

Ponadto Zarząd Spółki rekomenduje, aby dzień dywidendy został ustalony na dzień 4 sierpnia 2023 roku, a wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 25 sierpnia 2023 roku.

Rekomendacja Zarządu Spółki zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za rok 2022 oraz wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Go to top