2/2019 – Nabycie udziałów w spółce zależnej Koelner Centrum sp. z o.o. w Pabianicach

W nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 31.12.2018 r. nr 26/2018, Zarząd Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, iż w dniu 18 lutego 2019 r. doszło do zawarcia umowy pomiędzy Emitentem a dotychczasowym udziałowcem spółki zależnej Koelner Centrum sp. z o.o. w Pabianicach („Spółka”), na mocy której Emitent nabył 49% udziałów w Spółce, co stanowi 245 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 245.000,00 zł. Cena nabycia za udziały wyniosła 1.555.900,00 zł. Nabycie udziałów nastąpi ze środków własnych Emitenta. W wyniku transakcji Emitent stał się właścicielem 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

W kolejnym etapie Zarząd Emitenta planuje przeprowadzić proces połączenia ww. spółek poprzez przejęcie w trybie przepisów kodeksu spółek handlowych w sposób opisany w raporcie bieżącym nr 26/2018.
Opisane działania Emitenta to kolejny etap prowadzonego uproszczenia struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A., które przełoży się na wzrost efektywności działalności handlowej w Polsce.

 

Go to top