2/2018 – Wydłużenie finansowania oraz zmiana sposobu współpracy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 9 lutego 2018 r. Spółka otrzymała zwrotnie podpisaną czterostronną umowę kredytową zawartą pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. („Bank”) a spółkami („Kredytobiorcy”):
1.           Rawlplug S.A.
2.           Koelner Polska sp. z o.o. (podmiot zależny od Spółki)
3.           Koelner Łańcucka Fabryka Śrub sp. z o.o. (podmiot zależny od Spółki).

Kwota kredytu wynosi 45.000.000 zł dla wszystkich Kredytobiorców. W ramach przyznanego limitu Bank udostępni kredyt w następujących sublimitach:
1.           Rawlplug S.A. – 45.000.000 zł, w tym wykorzystanie w EUR i USD stanowić będzie ekwiwalent w EUR i USD kwoty 10.000.000 zł.
2.           Koelner Polska sp. z o.o. – 45.000.000 zł.
3.           Koelner Łańcucka Fabryka Śrub sp. z o.o. – 45.000.000 zł, w tym wykorzystanie w EUR i USD stanowić będzie ekwiwalent w EUR i USD kwoty 10.000.000 zł.

Kredyt zostanie spłacony do 26 lutego 2021 r. Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową, której bazą jest stopa WIBOR/EURIBOR/LIBOR (w zależności od waluty wykorzystania) dla depozytów jednomiesięcznych.

Zawarcie ww. umowy kredytowej to pierwszy etap zmiany sposobu współpracy Grupy Rawlplug S.A. z Bankiem. Zmiana ta polega na wyłączeniu spółki zależnej Koelner Polska sp. z o.o. ze struktur kredytu handlowego, o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 12/2015 oraz 6/2016. Aktualne zadłużenie Koelner Polska sp. z o.o. wynikające z kredytu handlowego wynosi ok. 13.000.000 zł i zostanie ono zastąpione finansowaniem trzyletnim opisanym powyżej. Oznacza to jednocześnie, że przysługujący aktualnie tej spółce, wykorzystywany częściowo limit zadłużenia w wysokości 57.000.000 zł zostanie zastąpiony trzyletnim kredytem w rachunku bieżącym.

W kolejnym kroku, po dokonaniu konwersji kredytu handlowego w Koelner Polska sp. z o.o. na kredyt w rachunku bieżącym, przysługujący Kredytobiorcom limit w wysokości 45.000.000 zł zostanie podwyższony do 60.000.000 zł. Planowane zakończenie powyższych zmian nastąpi do 28 lutego 2018 r., o czym Spółka będzie informowała w kolejnych raportach bieżących.

Go to top