2/2011 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku

W związku z §103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Zarząd Koelner SA informuje o terminach przekazywania raportów okresowych Spółki w 2011 roku.

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (SA-QSr) :
IV kwartał 2010 – 1 marca 2011,
I kwartał 2011 – 16 maja 2011,
III kwartał 2011 – 14 listopada 2011.

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (SA-PSr) za I półrocze 2011 r. – 31 sierpnia 2011.

Raporty roczne:
jednostkowy raport roczny za 2010 r. (SA-R) – 29 kwietnia 2011,
skonsolidowany raport roczny za 2010 r. (SA-RS) – 29 kwietnia 2011.

Zarząd Spółki informuje również, że w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym, zamieszczone będą jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Spółki.
Działając zgodnie z §101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała raportu kwartalnego za II kwartał 2011 r.

Go to top