2/2006 – Nabycie ponad 5% akcji w Fabryce Śrub ŚRUBEX SA

Zarząd Koelner SA informuje, że wskutek rozliczenia w dniu 1 lutego 2006 r. transakcji pakietowych zawartych w dniu 27 stycznia 2006 r., Koelner SA nabyła 179.806 akcji w spółce publicznej pod firmą „Fabryka Śrub ŚRUBEX Spółka Akcyjna” („Śrubex”), które uprawniają do 179.806 głosów w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Śrubexu, co stanowi 9,99994% głosów w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Śrubexu.

Przed rozliczeniem ww. transakcji Emitent nie posiadał jakichkolwiek akcji w Spółce.

Nabycie akcji w Śrubex-ie jest następstwem zawarcia przez Emitenta umowy z Drugim NFI SA, NFI Progress SA i NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego SA (razem „Sprzedawcy”) oraz z Domem Maklerskim BZWBK SA. Umowy zobowiązującej jej strony do doprowadzenia do zawarcia transakcji pakietowych w rozliczeniu których Sprzedawcy zbędą na rzecz Kolener posiadane przez siebie akcje w Śrubex-ie, to jest 359.613 akcji, stanowiących 20% kapitału zakładowego Śrubexu i uprawniających do 20% w ogólnej liczbie głosów w Walnym Zgromadzeniu Śrubexu, za stałą cenę 30,00 PLN, powiększoną w drugiej transakcji o 0,23 PLN (tytułem kosztu pieniądza w czasie). W wykonaniu postanowień tej umowy i w rezultacie rozliczenia kolejnych transakcji pakietowych Koelner nabędzie, w ciągu następnych 12 miesięcy, akcje uprawniające – łącznie z akcjami nabytymi w dniu dzisiejszym – do nie mniej niż 20% głosów w Walnym Zgromadzeniu Śrubexu.

Sprzedawcy będą zwolnieni z obowiązku doprowadzenia do zawarcia transakcji pakietowych w zgodzie z warunkami określonymi powyżej, jeżeli przed zawarciem takiej transakcji zostanie ogłoszone wezwanie na akcje Śrubexu. Ponadto, w przypadku ogłoszenia przez Emitenta wezwania na akcje Śrubexu przed upływem 30 dni od daty zawarcia transakcji pakietowej, po cenie wyższej aniżeli 30,00 PLN, Emitent zobowiązany będzie wyrównać Sprzedawcom różnicę pomiędzy ceną oferowaną w wezwaniu a ceną zapłaconą za akcje w transakcjach pakietowych.

Zamiarem Emitenta jest zwiększenie swojego stanu posiadania akcji w Śrubex-ie i zintegrowanie jej działalności z działalnością całej grupy Koelner. W chwili obecnej rozważane są różne warianty dalszego postępowania Emitenta, które w swoim efekcie mają doprowadzić do ściślejszego zintegrowania Spółki w ramach grupy Koelner.

Inwestycja Emitenta w akcje Śrubexu ma charakter strategiczny.

Go to top