19/2019 – Zawiadomienie o zejściu poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Rawlplug S.A.

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 czerwca 2019 r., Spółka otrzymała od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Quercus TFI S.A.”) zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych („Ustawa”).

Zgodnie z przesłanym zawiadomieniem QUERCUS Parasolowy SFIO („Fundusz”) zmniejszył samodzielnie udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce i zszedł poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zmiana dotychczas posiadanego udziału nastąpiła w wyniku transakcji na rynku regulowanym w dniu 26 czerwca 2019 r.

Przed zmianą udziału Fundusz posiadał 1.653.286 akcji Spółki, co stanowiło 5,08% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje uprawniały do wykonywania 1.653.286 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,08% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na dzień 26 czerwca 2019 r. Fundusz posiadał 1.543.207 akcji Spółki, co stanowiło 4,74% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do wykonywania 1.543.207 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,74% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z zawiadomieniem nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby uprawnione lub zobowiązane Fundusze jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosiła 0.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosiła 0.

Go to top