19/2018 – Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Rawlplug S.A. ze spółką zależną Koelner – Tworzywa Sztuczne sp. z o.o.

Zarząd Rawlplug Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Emitent”), działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o planowanym połączeniu ze spółką Koelner – Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z załącznikami, o których mowa w art. 499 § 2 pkt 1-4 Kodeksu spółek handlowych został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym ESPI nr 15/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r., udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta: www.rawlplug.pl w zakładce: Relacje Inwestorskie / Raporty bieżące oraz ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 30 lipca 2018 r., nr 146 (5534), Poz. 33262.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad przewidziano podjęcie uchwały o połączeniu zwołane zostało na dzień 10.09.2018 r., o czym Zarząd Emitenta poinformował na swojej stronie internetowej: www.rawlplug.pl w zakładce: Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia, stosownie do wymogu wynikającego z art. 402(1) KSH oraz raportem bieżącym ESPI nr 17/2018 z dnia 09.08.2018 r.
Połączenie, o którym mowa powyżej jest etapem realizowanej strategii, zakładającej konsolidację funkcji spółek z Grupy Rawlplug S.A. (dalej: „Grupa”) i mającej na celu uproszczenie struktury organizacyjnej oraz wyeliminowanie zbędnych procesów. W rezultacie, restrukturyzacja zwiększy przejrzystość struktury Grupy dla inwestorów. Dzięki połączeniu uproszczeniu ulegną struktury w zakresie działalności produkcyjnej, co pozwoli usprawnić realizowanie tej działalności w Grupie.

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Rawlplug S.A. ze spółką zależną Koelner – Tworzywa Sztuczne sp. z o.o. (268,8 KB)

Go to top