19/2016 – Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 4 października 2016 r., Spółka otrzymała od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Quercus TFI S.A.”) zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych („Ustawa”).

Zgodnie z przesłanym zawiadomieniem zmienił się łączny udział głosów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. tj. Quercus Parasolowy SFIO, Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ, Quercus Absolute Return FIZ, Quercus Multistrategy FIZ oraz Acer Aggressive FIZ („Fundusze”) w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Na dzień 3 października 2016 r. Fundusze posiadały łącznie 1.705.831 akcji Spółki, co stanowiło 5,24% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje uprawniały do wykonywania 1.705.831 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,24% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przekroczenie przez Fundusze progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło na skutek transakcji na rynku regulowanym w dniu 29 września 2016 r.

Przed zmianą udziału Fundusze posiadały łącznie 1.608.795 akcji Spółki, co stanowiło 4,94% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do wykonywania 1.608.795 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,94% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z zawiadomieniem nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby uprawnione lub zobowiązane Fundusze jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi 0.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi 0.

Go to top