19/2015 – Wypowiedzenie umowy z animatorem emitenta

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, iż w dniu 19 sierpnia 2015 roku wypowiedział umowę na pełnienie funkcji animatora emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zawartą w dniu 27 października 2006 roku z Domem Maklerskim BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie 30 listopada 2015 roku.
Spółka zawrze nową umowę o świadczenie usług animatora emitenta w terminie zapewniającym ciągłość wspomagania płynności Spółki z innym podmiotem posiadającym wymagane uprawnienia. O podpisaniu nowej umowy Zarząd Spółki poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Go to top