19/2014 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 27.06.2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy.

Zgodnie z podjętą uchwałą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło, aby część zysku netto Spółki za rok 2013 w kwocie 10.744.800,00 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych 00/100), tj. 0,33 zł (słownie: trzydzieści trzy grosze) na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki. Jednocześnie podjętą uchwałą postanowiono, aby pozostałą część zysku netto Spółki za rok 2013 w kwocie:
– 1 127 581,39 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych trzydzieści dziewięć groszy) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych,
– 481 212,23 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwanaście złotych dwadzieścia trzy grosze) przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje, tj. 32.560.000 akcji Rawlplug S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło :
a. dzień dywidendy na 14 sierpnia 2014 r.,
b. termin wypłaty dywidendy na 28 sierpnia 2014 r.

Go to top