19/2013 – Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAWLPLUG S.A. przez Arka BZ WBK Fundusz Inw

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 6 sierpnia 2013 r., otrzymał od BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu („BZ WBK TFI”), dwa zawiadomienia:
1. na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 oraz
2. na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a)
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

1. BZ WBK TFI działając w imieniu Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) zawiadamia, że w wyniku sprzedaży akcji w dniu 26 lipca 2013 roku, wymieniony Fundusz stał się posiadaczem akcji zapewniających mniej niż 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RAWLPLUG S.A.
Przed zmniejszeniem udziałów w posiadaniu Funduszu znajdowało się 1.629.927 akcji RAWLPLUG S.A., co stanowiło 5,01% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 1.629.927 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 5,01% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RAWLPLUG S.A.
W dniu 26 lipca 2013 roku w posiadaniu Funduszu znajdowało się łącznie 1.103.266 akcji, co stanowiło 3,39% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 1.103.266 głosów, co stanowiło 3,39% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RAWLPLUG S.A.

2. BZ WBK TFI działając w imieniu Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Credit Agricole Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusze”) zawiadamia, że w wyniku sprzedaży akcji w dniu 26 lipca 2013 roku, wymienione Fundusze stały się posiadaczami akcji zapewniających mniej niż 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RAWLPLUG S.A.
Przed zmniejszeniem udziałów w posiadaniu Funduszy znajdowało się 1.761.831 akcji RAWLPLUG S.A., co stanowiło 5,41% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 1.761.831 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 5,41% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RAWLPLUG S.A.
W dniu 26 lipca 2013 roku w posiadaniu Funduszy znajdowało się łącznie 1.185.656 akcji, co stanowiło 3,64% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 1.185.656 głosów, co stanowiło 3,64% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RAWLPLUG S.A.

Ponadto BZ WBK TFI poinformowała, iż w trybie określonym w art. 46 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku – o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Funduszy spółce BZ WBK Asset Management S.A. W związku z powyższym na BZ WBK Asset Management S.A. również ciąży obowiązek informacyjny związany ze sprzedażą akcji, o których mowa w powyższych zawiadomieniach.

Go to top