19/2007 – Zawarcie znaczącej umowy z podmiotem powiązanym.

Zarząd Koelner SA informuje, że zawarł umowę z podmiotem powiązanym, na mocy której podmiot powiązany nabędzie 100% udziałów w technologicznej spółce mającej siedzibę na terenie Niemiec („Przedsiębiorstwo”). Umowa określa warunki współpracy pomiędzy Spółką a podmiotem powiązanym, warunki odkupu udziałów nabytego przedsiębiorstwa przez Spółkę od podmiotu powiązanego (opcja kupna) oraz warunki finansowania inwestycji. Na mocy tej umowy Spółka przejmuje kontrolę nad Przedsiębiorstwem i wyniki Przedsiębiorstwa będą, od chwili ich nabycia przez podmiot powiązany, konsolidowane w sprawozdaniu finansowym Spółki. Podmiotem powiązanym jest spółka prawa cypryjskiego w całości kontrolowana przez Pana Przemysława Koelnera. Źródłem finansowania inwestycji jest pożyczka udzielona przez Spółkę podmiotowi powiązanemu do wysokości 5,2 mln EUR. Pożyczka zawarta została na okres 2 lat, oprocentowanie pożyczki oparte jest o EURIBOR plus marża w wysokości 0,6%. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny in blanco wystawiony przez Pana Przemysława Koelnera na zlecenie Spółki, pozostałe warunki pożyczki nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków rynkowych. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Go to top