18/2020 – Uchwały ZWZ Rawlplug S.A. z dnia 28.08.2020 r.

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał wraz z wynikami głosowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu dzisiejszym, tj. 28 sierpnia 2020 r. we Wrocławiu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie zostały podjęte i nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6 – 9 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.

Uchwały ZWZ Rawlplug S.A. z dnia 28.08.2020 r. (96,1 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 17 ZWZ Rawlplug z dnia 28.08.2020 r. – Polityka wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. (101,7 KB)

Go to top