18/2017 – Ujawnienie informacji poufnej opóźnionej

Zarząd Rawlplug S.A. (dalej „Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą rozpoczęcia przez Zarząd Emitenta w dniu 4 września 2017 roku rozmów z inwestorem mających na celu zbycie na jego rzecz 100% udziałów spółki Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica Sp. z o.o. w Bielsku-Białej oraz znaków towarowych „Globus” i „Glotech” i ustalenie przez strony treści umów dotyczących przedmiotowych transakcji.

Podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej zostało opóźnione dnia 4 września 2017 roku na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR.

Treść informacji poufnej:

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, że w dniu 4 września 2017 roku podjął decyzję rozpoczęciu rozmów z inwestorem mających na celu, na bazie jej kolejnych etapów, wypracowanie ostatecznych parametrów transakcji zbycia na jego rzecz 100% udziałów spółki Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica Sp. z o.o. oraz zbycia znaków towarowych „Globus” i „Glotech”.

W związku z powyższym w dniu dzisiejszym tj. 24.10.2017 roku miało miejsce ustalenie ostatecznych warunków, na jakich dojdzie do podpisania przez strony następujących dokumentów:

–       umowy sprzedaży udziałów w Fabryki Pił i Narzędzi Wapienica Sp. z o.o. posiadanych przez Emitenta oraz

–       umowy sprzedaży znaków towarowych „Globus” i „Glotech” wykorzystywanych przez Fabrykę Pił i Narzędzi Wapienica Sp. z o.o. i posiadanych przez Koelner Rawlplug IP sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta, zwane razem „Spółki Sprzedające”).

Cena sprzedaży powyższych aktywów tj. udziałów i znaków towarowych oraz wpływ ich sprzedaży na wynik netto za IV kwartał 2017 roku w jednostkowych sprawozdaniach finansowych Spółek Sprzedających będą przedstawiały się następująco:

–       udziały w spółce Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica Sp. z o.o.: cena sprzedaży 13,7 mln zł, wpływ na sprawozdanie finansowe Emitenta – zysk netto ok. 1,3 mln zł,

–       znaki towarowe: cena sprzedaży 7,3 mln zł, wpływ na sprawozdanie finansowe Koelner Rawlplug IP sp. z o.o. –  strata netto ok. 2,3 mln zł.

Łączny wpływ sprzedaży znaków towarowych oraz sprzedaży udziałów i wyłączenia z konsolidacji spółki Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica Sp. z o.o. na skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A za IV kwartał 2017 roku wyniesie minus 6,5 mln zł.

Podpisanie ww. umów nastąpi w najbliższych dniach, o czym Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Na wniosek inwestora jego nazwa zostanie podana w momencie podpisania ostatecznych umów.

O rozpoczęciu procesu mającego na celu zbadanie możliwości pozyskania inwestora dla spółki zależnej Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica Sp. z o.o. Spółka informowała w dniu 29.08.2016 roku raportem bieżącym nr 17/2016.

Go to top