18/2013 – Zawiadomienie PKO BP BANKOWY PTE S.A. w przedmiocie udziału funduszu zarządzanego przez PK

Zarząd Rawlplug SA informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 lipca 2013 r., otrzymał zawiadomienie od PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z 2009 roku – Dz. U. Nr 185, poz. 1439, ze zm.), informujące, iż PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: „PKO OFE”), reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną, na dzień 19 lipca 2013 r., w związku z zakończeniem likwidacji Otwartego Funduszu Emerytalnego POLSAT (dalej: „OFE POLSAT”) i przejęciem w tym dniu przez PKO OFE aktywów OFE POLSAT, posiada 2.933.639 (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści dziewięć) akcji Rawlplug SA, co stanowi 9,0099% udziału w kapitale zakładowym Spółki, a liczba głosów z powyższych akcji wynosi 2.933.639 (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści dziewięć), co stanowi 9,0099% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Bezpośrednio przed dniem zakończenia likwidacji OFE POLSAT, PKO OFE  posiadał 4.798 (słownie: cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji Spółki (stanowiących 0,0147% udziału w kapitale zakładowym Spółki), dających prawo do 4.798 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (stanowiących 0,0147% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), zaś OFE POLSAT posiadał 2.928.841 (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset czterdzieści jeden) akcji Spółki (co stanowiło 8,9952% udziału w kapitale zakładowym Spółki), dających prawo do 2.928.841 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (stanowiących 8,9952% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki).

Go to top