18/2011 – Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki i przekroczeniu 5% w kapitale zakładowym

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od ING Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej „Fundusz”), iż w wyniku rozliczenia transakcji z 26.09.2011r. stał się posiadaczem akcji, stanowiących ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Koelner SA. Przed nabyciem akcji Fundusz posiadał 1.533.699 szt. akcji Koelner SA, stanowiących 4,71% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 1.533.699 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Koelner SA, co stanowiło 4,71% ogólnej liczby głosów.
W dniu 29.09.2011r. na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 2.842.138 szt. akcji Koelner SA, co stanowi 8,73% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 2.842.138 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Koelner SA, co stanowi 8,73% ogólnej liczby głosów.

Go to top