17/2020 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Rawlplug S.A. (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 w związku z art. 402 (1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 sierpnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „ZWZ”), które odbędzie się we Wrocławiu przy al. Jana Kasprowicza 58-60.

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad
wraz z uzasadnieniami oraz załącznikami do tych projektów Spółka podaje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa szczegółowa: §19 ust.1 pkt.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Rawlplug S.A. (175,3 KB)-08-28

Projekty uchwał na ZWZ Rawlplug S.A. (189,8 KB)

Załącznik do projektu uchwały ZWZ – Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej (111,4 KB)

Załącznik do projektu uchwały ZWZ – Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. za rok obrotowy 2019 (259,3 KB)

Go to top