17/2018 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. na dzień 10 września 2018 r.

Zarząd Rawlplug Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Emitent”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402 (1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 10 września 2018 roku, o godzinie 11.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „NWZ”), które odbędzie się we Wrocławiu przy al. Jana Kasprowicza 58-60. Pełną treść ogłoszenia oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Emitent wyjaśnia ponadto, że w związku z planowanym przedstawieniem w ramach pkt 6 planowanego porządku obrad istotnych elementów treści planu połączenia spółek Rawlplug S.A. oraz Koelner – Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. oraz podjęciem w ramach pkt 7 planowanego porządku obrad uchwały w sprawie połączenia ww. spółek, plan tego połączenia wraz z załącznikami, o których mowa w art. 499 § 2 pkt 1-4 Kodeksu spółek handlowych został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym ESPI nr 15/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r., udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta: www.rawlplug.pl w zakładce: Relacje Inwestorskie / Raporty bieżące oraz ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 30 lipca 2018 r., nr 146 (5534), Poz. 33262.

Szczegółowa podstawa prawna: par.19 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Rawlplug S.A. (233,6 KB)

Projekty uchwał NWZ Rawlplug S.A. (133,5 KB)

Go to top