17/2015 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 26.06.2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy.

Zgodnie z podjętą uchwałą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło wysokość dywidendy w kwocie 10 744 800,00 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych) tj. kwotę 0,33 gr (słownie: trzydzieści trzy grosze) na 1 (jedną) akcję.

Dywidenda zostanie wypłacona: – z zysku netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 10 653 326,06 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych sześć groszy), – z kapitału zapasowego Spółki w kwocie 91 473,94 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt cztery grosze).

Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje, tj. 32.560.000 akcji Rawlplug S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło :

a. dzień dywidendy na 12 sierpnia 2015 r.,

b. termin wypłaty dywidendy na 27 sierpnia 2017 r.

Go to top