17/2005 – Utworzenie spółki zależnej Koelner SK

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu 8 marca 2005 r. zawiązana została spółka akcyjna, która będzie działała pod firmą : „Koelner SK” z siedzibą w Myjavie (Republika Słowacji). Kapitał zakładowy nowoutworzonej spółki wynosi 1.000.000 SKK (jeden milion koron słowackich) i dzieli się na 100 akcji po 10.000 SKK każda, z czego:
– Koelner S.A. obejmie 51 akcji stanowiących 51% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do 51% głosów na walnym zgromadzeniu, za kwotę 510.000 SKK (pięćset dziesięć tysięcy koron słowackich), pokrywając je wkładem pieniężnym,
– Stefan Buńczak obejmie 49 akcji stanowiących 49% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do 49% głosów na walnym zgromadzeniu, za kwotę 490.000 SKK (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy koron słowackich), pokrywając je wkładem pieniężnym.

Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej spółki Koelner SK będzie produkcja i sprzedaż technik zamocowań dla budownictwa. Objęcie aktywów finansowane jest ze środków pochodzących z emisji akcji Spółki i jest traktowane jako inwestycja długoterminowa. Aktywa zostaną wykazane w księgach rachunkowych Spółki po otrzymaniu postanowienia sądu o rejestracji spółki Koelner SK.
Obejmowane aktywa stanowią ponad 20% kapitału zakładowego Koelner SK.

Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 1 RO – nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości

Go to top