16/2020 – Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2019

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 29.07.2020 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2019, zgodnie z którym zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. w kwocie 24 401 942,94 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) Zarząd zarekomendował przeznaczyć na:

– pokrycie straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku połączenia Rawlplug S.A. z Koelner Centrum Sp. z o.o. oraz z Koelner – Inwestycje Budowlane Sp. z o.o. w wysokości 3 111 486,22 zł (słownie: trzy miliony sto jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dwa grosze),

– zwiększenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie 21 290 456,72 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt dwa grosze).

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki za wskazany okres obrachunkowy.

Go to top