16/2019 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku netto Spółki za rok 2018.

Zgodnie z podjętą uchwałą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło wypłatę dywidendy w kwocie 10.744.800,00 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych), co stanowi kwotę 0,33 gr (słownie: trzydzieści trzy grosze) na 1 (jedną) akcję.

Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje, tj. 32.560.000 akcji Rawlplug S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło :
a. dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 8.08.2019 r.,
b. termin wypłaty dywidendy na dzień 23.08.2019 r.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.

Go to top