16/2018 – Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Rawlplug S.A. ze spółką zależną Koelner – Tworzywa Sztuczne sp. z o.o.

Zarząd Rawlplug Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Emitent”), działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o planowanym połączeniu ze spółką Koelner – Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z załącznikami, o których mowa w art. 499 § 2 pkt 1-4 Kodeksu spółek handlowych został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym ESPI nr 15/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r., udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta: www.rawlplug.pl w zakładce: Relacje Inwestorskie / Raporty bieżące oraz ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 30 lipca 2018 r., nr 146 (5534), Poz. 33262.

O terminie odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały o połączeniu, Zarząd Emitenta poinformuje odrębnie, stosownie do art. 402 § 1 i nast. KSH, oraz w trybie raportu bieżącego ESPI.

Połączenie, o którym mowa powyżej jest etapem realizowanej strategii, zakładającej konsolidację funkcji spółek z Grupy Rawlplug S.A. (dalej: „Grupa”) i mającej na celu uproszczenie struktury organizacyjnej oraz wyeliminowanie zbędnych procesów. W rezultacie, restrukturyzacja zwiększy przejrzystość struktury Grupy dla inwestorów. Dzięki połączeniu uproszczeniu ulegną struktury w zakresie działalności produkcyjnej, co pozwoli usprawnić realizowanie tej działalności w Grupie.

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Rawlplug S.A. i Koelner – Tworzywa Sztuczne sp. o.o. (272,9 KB)

Go to top