16/2017 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 9 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy.

Zgodnie z podjętą uchwałą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło wysokość dywidendy w kwocie 10.744.800,00 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych) tj. kwotę 0,33 gr (słownie: trzydzieści trzy grosze) na 1 (jedną) akcję.

Dywidenda zostanie wypłacona:
– z zysku netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 2.263.623,38 zł,
– z kapitału zapasowego w kwocie 8.481.176,62 zł.

Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje, tj. 32.560.000 akcji Rawlplug S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło :
a. dzień dywidendy na dzień 9.08.2017 r.,
b. termin wypłaty dywidendy na dzień  25.08.2017 r.

Go to top